account

account
{ə'kaunt}
I. 1. сметка, отчет, баланс
ACCOUNT book счетоводна/сметководна книга
on ACCOUNT в предплата, като първа вноска по сметка
to keep ACCOUNTs водя книги/сметки
to balance one's ACCOUNT търг. правя баланс
to call/bring to ACCOUNT искам/търся сметка, искам обяс нение
to hold to ACCOUNT държа отговорен
to give/render an ACCOUNT of давам отчет, отчитам се, описвам, разказвам
to settle/square ACCOUNTs разчиствам/уреждам сметки (и прен.), разплащам се
to take ACCOUNT of, to take into ACCOUNT вземам под внимание, държа сметка за
to leave out of ACCOUNT не вземам под внимание, пренебрег вам
2. полза, изгода
to find one's ACCOUNT in something имам полза/изгода/сметка от нещо
to put/turn something to (the best) ACCOUNT извличам (възможно най-голяма) полза от нещо, използувам нещо (напълно), to good ACCOUNT, to one's ACCOUNT изгодно, в своя полза
3. отчет, описание, разказ, обяснение
to give a good ACCOUNT of oneself представям се добре
by his own ACCOUNT по собствените му думи, според самия него
by all ACCOUNT s както казват всички, по ду-мите на всички
4. опис
to take an ACCOUNT of описвам, правя опис/списък на, инвентаризирам
5. само в изрази важност, значение
competitors of little ACCOUNT без опасни конкуренти
man of no ACCOUNT ам. no ACCOUNT man незначителен човек
of small ACCOUNT маловажен
to make much ACCOUNT of отдавам голямо значение на
to make little ACCOUNT of не отдавам голямо значение на, смятам за маловажен
to hold one's life of little ACCOUNT не ценя много живота си
not to hold of much ACCOUNT нямам ви соко мнение за
to be (reckoned) of some/small ACCOUNT счи тан съм за важен/маловажен
6. в изрази причина
on ACCOUNT of поради, заради
on what ACCOUNT? по каква при чина? защо? по какъв повод? on пo ACCOUNT, not on any ACCOUNT в никакъв случай, по никакъв начин
on all ACCOUNTs непременно, при всички случаи
on one's own ACCOUNT за/заради себе си, на своя глава, самостоятелно
to go to one's (long) ACCOUNT умирам, отивам на оня свят
the last/great ACCOUNT рел. страшният съд
II. 1. давам сметка, отговарям, обяснявам
ста вам причина, докарвам (for)
there is no ACCOUNTittg for preferences/tastes вкусове различии, разни хора, раз ни вкусове
there is no ACCOUNTing for it това e необяснимо
2. считам за
to be ACCOUNTed rich минавам за богат
to ACCOUNT oneself lucky считам се за щастлив
3. to ACCOUNT for убивам, ликвидирам, справям се с
* * *
{ъ'kaunt} n 1. сметка; отчет; баланс; account book счетоводна/сметка (2) v 1. давам сметка, отговарям; обяснявам; ста вам причи
* * *
сметен; считам; сметка; опис; отчет; баланс; важност; експозе;
* * *
1. account book счетоводна/сметководна книга 2. by all account s както казват всички, по ду-мите на всички 3. by his own account по собствените му думи, според самия него 4. competitors of little account без опасни конкуренти 5. i. сметка, отчет, баланс 6. ii. давам сметка, отговарям, обяснявам 7. man of no account ам. no account man незначителен човек 8. not to hold of much account нямам ви соко мнение за 9. of small account маловажен 10. on account of поради, заради 11. on account в предплата, като първа вноска по сметка 12. on all accounts непременно, при всички случаи 13. on one's own account за/заради себе си, на своя глава, самостоятелно 14. on what account? по каква при чина? защо? по какъв повод? on пo account, not on any account в никакъв случай, по никакъв начин 15. the last/great account рел. страшният съд 16. there is no accounting for it това e необяснимо 17. there is no accountittg for preferences/tastes вкусове различии, разни хора, раз ни вкусове 18. to account for убивам, ликвидирам, справям се с 19. to account oneself lucky считам се за щастлив 20. to balance one's account търг. правя баланс 21. to be (reckoned) of some/small account счи тан съм за важен/маловажен 22. to be accounted rich минавам за богат 23. to call/bring to account искам/търся сметка, искам обяс нение 24. to find one's account in something имам полза/изгода/сметка от нещо 25. to give a good account of oneself представям се добре 26. to give/render an account of давам отчет, отчитам се, описвам, разказвам 27. to go to one's (long) account умирам, отивам на оня свят 28. to hold one's life of little account не ценя много живота си 29. to hold to account държа отговорен 30. to keep accounts водя книги/сметки 31. to leave out of account не вземам под внимание, пренебрег вам 32. to make little account of не отдавам голямо значение на, смятам за маловажен 33. to make much account of отдавам голямо значение на 34. to put/turn something to (the best) account извличам (възможно най-голяма) полза от нещо, използувам нещо (напълно), to good account, to one's account изгодно, в своя полза 35. to settle/square accounts разчиствам/уреждам сметки (и прен.), разплащам се 36. to take account of, to take into account вземам под внимание, държа сметка за 37. to take an account of описвам, правя опис/списък на, инвентаризирам 38. в изрази причина 39. опис 40. отчет, описание, разказ, обяснение 41. полза, изгода 42. само в изрази важност, значение 43. ста вам причина, докарвам (for) 44. считам за
* * *
account[ə´kaunt] I. n 1. сметка; отчет; баланс; current \account текуща сметка; joint \account обща сметка; the A. счет. месечен баланс; \account book счетоводна (сметководна) книга; to give ten pounds on \account давам десет лири в предплата (като първа вноска); to keep \accounts водя книги (сметки); to doctor an \account фалшифицирам (подправям) сметка; to balance o.'s \accounts счет. правя баланс; on the plus side of the \account счет. на приход; to settle (square) \accounts разчиствам (уреждам) сметки; разплащам се; to leave out of \account не вземам под внимание; to find o.'s \account in s.th. извличам (имам) полза (изгода) от нещо, имам сметка от нещо; to turn s.th. to (good) \account извличам (цялата) полза от нещо, имам сметка от нещо; to take into \account вземам предвид; 2. отчет, описание, разказ; to call (bring) to \account искам сметка (отчет); искам обяснение; to give (render) an \account давам отчет, отчитам се; to give a good \account of o.s. представям се добре; by his own \account според неговите собствени думи, според самия него; by all \accounts както (всички) казват, по думите на всички; 3. опис; to take (an) \account of описвам, правя опис (списък) на, правя инвентаризация на; 4. (само във фрази) важност, значение; of no (little) \account маловажен; to make much \account of придавам голямо значение на; to hold o.'s life of little \account не ценя много живота си; not to hold on much \account нямам високо мнение за; to be held in \account уважаван съм, ползвам се с уважение; 5.: on \account of, on s.o.'s \account поради, по причина на, заради (за); I was afraid on his \account страхувах се заради него; we stayed at home on \account of the storm останахме в къщи поради бурята; on what \account? по каква причина? защо? поради какво? on no \account, not on any \account в никакъв случай, по никакъв начин, за нищо на света; on o.'s own \account за себе си, заради себе си; на своя глава, самостоятелно; to be called to o.'s \account, ам. to hand in o.'s \account умирам, "хвърлям топа"; last \account разг. Страшният съд; II. v 1. давам сметка, отговарям, обяснявам (for) ; this \accounts for his behaviour това обяснява неговото държание (поведение); there is no \accounting for tastes всеки си има свой вкус; there is no \accounting for it това е необяснимо; to \account for разг. ликвидирам, справям се с, "очиствам"; 2. минавам, приемам (се), смятам (се) за; to be \accounted rich минавам за богат; to \account o.s. happy имам се за щастлив.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Account — Ac*count , n. [OE. acount, account, accompt, OF. acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.] 1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time. [1913 Webster] A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — ► NOUN 1) a description of an event or experience. 2) a record of financial expenditure and receipts. 3) a service through a bank or similar organization by which funds are held on behalf of a client or goods or services are supplied on credit.… …   English terms dictionary

 • account — [ə kount′] vt. [ME acounten < OFr aconter < a , to + conter, to tell < compter < L computare: see COMPUTE] to consider or judge to be; deem; value vi. 1. to furnish a reckoning (to someone) of money received and paid out 2. to make… …   English World dictionary

 • account — I (evaluation) noun appraisal, assessment, com pre rendu, enumeration, financial statement, ledger, list of receipts and payments, ratio, register, statement, statement of debits and credits, statement of pecuniary transactions, tally, valuation… …   Law dictionary

 • Account — Ac*count , v. i. 1. To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received. [1913 Webster] 2. To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — n 1 *use, service, advantage, profit, avail Analogous words: benefit (see corresponding verb at BENEFIT): usefulness, utility (see USE): *worth, value Contrasted words: futility, vanity, fruitlessness, bootlessness (see corresponding adjectives… …   New Dictionary of Synonyms

 • account — The phrase on account of is a slightly formal preposition meaning ‘because of’ • (He remained miserable and ashamed, largely on account of his appetite which continued to torment him Anita Brookner, 1988). Its use (with or without of) as a… …   Modern English usage

 • account — [n1] written description of past events ABCs*, annal, blow by blow*, bulletin, chronicle, detail, explanation, history, lowdown*, make*, narration, narrative, play by play*, recital, report, run down, score, story, tab, take, tale, the picture*,… …   New thesaurus

 • Account — Ac*count , v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. & vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter, [ a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to count, L. computare. See {Count}, v. t.] [1913 Webster] 1. To reckon;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — /akˈkaunt, ingl. əˈkaunt/ s. m. inv. 1. account executive 2. (elab.) registrazione □ codice di registrazione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • account — (izg. akȁunt) m DEFINICIJA int. mrežna identifikacija sa zaporkom i pravom pristupa koju dodjeljuje administrator sustava; korisnički račun ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”